Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství Věstonická venuše

14. 4. 2009

V loském roce zaala na nižším gymnáziu realizace výuky podle nov

vytvoeného RVP (rámcový vzdlávací program), v nmž se mj. klade draz na

mezipedmtové vztahy, spolupráci s institucemi nebo rozvoj tvrí práce.

Proto jsme využili nabídky Regionálního muzea v Mikulov a zúastnili se

projektu pro primu s názvem Tajemství Vstonické venuše.

Studenti naší primy tedy navštívili 25. 9. 2008 Muzeum v Dolních

Vstonicích. Nejednalo se ale o bžnou školní exkurzi. Z dtí se na chvíli stali

badatelé, kteí pátrali po tajemství Vstonické venuše v programu, který pro

žáky 6. tíd a 1. roník víceletých gymnázií pipravily Mgr. Ivana Svobodová

(koordinátorka) a Mgr. Ilona Salajková (lektorka) z Regionálního muzea. Tento

program je souástí výchovn vzdlávacího projektu Muzeum a škola pod

zámeckou stechou.

Po píchodu do muzea a pivítání byli všichni úastníci rozdleni do malých

skupin, dostali pracovní sešity a pokyny od Mgr. Salajkové, Mgr. Svobodové a

Jiiny Falkové, studentky VŠ. Nadšen se pak pustili do bádání. Jedním z úkol

bylo nap. zjistit, jak žili tvrci Vstonické venuše – jaké odvy a šperky mli

lidé v tehdejší dob, jaké používali nástroje nebo co jedli. Dále „badatelé“

zjišovali fakta i rzné záhady o Vstonické venuši – velikost, barvu sošky,

materiál apod. Do bádání se zapojily i pedagožky, Dr. L. Danadová a Dr. S.

Palíšková.

Celá akce probíhala v píjemné a pátelské atmosfée. Pestože úkol byla

celá ada a dti strávily v muzeu nkolik hodin, vbec se nenudily. Všichni

pracovali s nadšením a spolupracovali.

Asi nejzajímavjší ástí programu byl experiment – Vytvo si svou

venuši. O tom svdí i bezprostední dojmy dtí:

„Exkurze byla zvláštní v tom, že jsem se cítil jako pravý vdec a v jednu chvíli i

jako pralovk – když jsem si modeloval vlastní Vstonickou venuši. Moc se mi

to líbilo a doporuuji to zažít všem!“ Jakub B.

„Bylo to tu moc hezké! Každý si mohl vyrobit vlastní sošku, aby vdl, jakou

práci ml ten pralovk.“ Dáša. Š.

„Bylo to tam opravdu bájené. Dozvdla jsem se moc vcí, které jsem neznala.

Velkým zpestením bylo modelování vlastní sošky.“ Bohumila K.

Co dodat? Cílem celého projektu je podle autorek „nabídnout alternativní

výuku v prostorách muzea a aktivní formou dtem piblížit významná období

djin regionu“. A to se urit podailo. Propojení historických témat, muzejních

exponát s praktickou inností bylo opravdu dokonalé a všichni se už moc tší

na další program nazvaný Tajemství ímské mince, který by se ml realizovat na

jae.

sp

(Fotografie z akce poídila Mgr. I. Salajková)

 

Náhledy fotografií ze složky Tajemství Věstonické venuše