Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy o. s. KICHOT

9. 4. 2011

 

 
Stanovy občanského sdružení
o. s. KICHOT
 
Článek 1
Název a sídlo
 
Název: o. s. KICHOT
Sídlo: 1. května 43, 692 01 Mikulov
 
Článek 2
Charakter sdružení
 
Občanské sdružení o. s. KICHOT  (dále jen sdružení) je dobrovolným, nevládním, nepolitickým sdružením občanů a právnických osob. Členové sdružení se zabývají rozvojem turistiky, cestovního ruchu, organizováním kulturních a společenských akcí pro turisty a širokou veřejnost, vytvářením a pořádáním výchovně – vzdělávacích akcí a programů, rozvojem a ochranou kulturního dědictví, ochranou životního prostředí a společenského života, propagací a popularizací cílů sdružení, revitalizací a rekonstrukcí objektů a okolí
 
Článek 3
Základní cíle sdružení
 
a)   rozvíjet turistiku, cestovní ruch a pohostinnost, aktivními činnostmi vytvářet netradiční turistické cíle
b)   vytvářet podmínky pro prezentaci tradiční kultury a místních zajímavostí
c)   organizovat kulturní a společenské akce směřující k prezentaci místních, historických a regionálních zajímavostí 
d)   pořádání výchovně - vzdělávacích a zájmových akcí pro děti a mládež, pro dospělé,
          turisty a širokou veřejnost
e)   pořádat a podporovat akce a aktivity zaměřené na zlepšování života na venkově i ve městě
f)    chránit zájmy turistů, hostitelů a občanů
g)   chránit životní prostředí a společenský život
h)   snižovat vylidňování vesnic, udržovat specifika, zvláštnosti a tradice
i)    vyvářet podmínky pro realizaci občanů v zájmové činnosti a realizace dětí a mládeže v mimoškolních zájmových aktivitách
j)    vytvářet programy a projekty zaměřené na cíle sdružení
k)   rozvíjet přeshraniční spolupráci, poznávání kultury sousedních národů a etnických skupin
l)    vytvářet, rozvíjet a podporovat kulturně - společenské akce, programy a projekty přeshraniční spolupráce
m) poskytovat obecně prospěšné služby a činnosti v uvedených oblastech
n)   vyhledávat, aktivizovat, podporovat, provádět a propagovat činnost sdružení
o)   spolupracovat s dalšími subjekty a organizacemi v souladu s uvedenými cíli sdružení
p)   vyhledávat, zpracovávat projekty, podávat žádosti o granty v oblastech, které jsou v souladu s cíli sdružení
 
Článek 4
Formy činnosti sdružení
a)   činnost členů sdružení v souladu a spolupráci s příslušnými orgány, organizacemi a dalšími subjekty
b)   výchovná, vzdělávací, poznávací a popularizační činnost, pořádání výstav, festivalů, tržnic, dílen a jiných akcí
c)   organizování seminářů, konferencí, kongresů, kulturních a společenských akcí
d)   pořádání vzdělávacích akcí – přednášky, semináře, kurzy apod.
e)   informační, vydavatelská a publikační činnost
f)    organizování a podpora kampaní a aktivit zaměřených na rozvoj turistiky, ochranu životního prostředí a společenského života, ochranu člověka, přírody, krajiny a historického dědictví
g)   účast v kulturních, společenských a správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy sdružení
 
 
Článek 5
Členství
1.
a)   členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let
b)   členství ve sdružení vzniká na základě písemné přihlášky
c)   členem sdružení může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení, jejíž písemná přihláška a případně další písemná dohoda mezi právnickou osobou a sdružením je schválena výborem sdružení
 
 
2. Člen sdružení má právo
a)   volit výbor sdružení a další orgány sdružení
b)   být volen do orgánů a výboru sdružení
c)   předkládat podněty, návrhy, připomínky
d)   účastnit se akcí pořádaných sdružení
 
 
 
3. Člen sdružení má povinnost
a)   dodržovat stanovy sdružení
b)   reprezentovat, prezentovat a propagovat cíle a formy sdružení
c)   zúčastňovat se členských schůzí sdružení
 
4. Zánik členství
a)   členství ve sdružení zaniká doručením písemného či elektronického oznámení o vystoupení člena výboru sdružení
b)   rozhodnutím výboru o zrušení členství
c)   úmrtím člena sdružení – fyzické osoby
d)   zánikem právnické osoby, jež je členem sdružení
e)   zánikem sdružení
 
 
Článek 6
Organizační uspořádání
 
1. Nejvyšším orgánem sdružení je ČLENSKÁ SCHŮZE SDRUŽENÍ, která se schází nejméně
    jednou ročně, aby:
 
a)   schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov
b)   zvolila nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně odvolala stávající výbor sdružení
c)   zvolila tříčlennou revizní komisi nebo revizora sdružení
d)   schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, kterou předkládá výbor sdružení
e)   schválila revizní zprávu předkládanou revizní komisí nebo revizorem sdružení
f)    určila koncepci činnosti sdružení a jeho cíle na příští období
g)   schválila rozpočet sdružení na příští období
h)   zvolila členy sdružení
i)    rozhodla o vyloučení člena sdružení
j)    rozhodla o zániku sdružení
 
2. Členská schůze
a)   zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení
b)   členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů
c)   členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zasedání účastní nejméně 5 členů sdružení
d)   volí členy výboru sdružení, revizní komisi nebo revizora
 
3.
a)   činnost sdružení v období mezi zasedáním členské schůze sdružení řídí výbor sdružení
b)   předseda a pokladník je volen z členů sdružení, obě funkce může vykonávat jedna osoba
c)   činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení
d)   hlas předsedy sdružení rozhoduje v případě rovnosti hlasů ve výboru sdružení
 
 
4. Revizní komise nebo revizor sdružení kontroluje hospodaření sdružení, připravuje
    revizní zprávy, které předkládá členské schůzi.
 
5. Statutárním orgánem se stává předseda sdružení.
 
6. Sdružení může rozhodnutím členské schůze zřídit profesionální či poloprofesionální
    vedení a vymezit jeho činnost statutem.
 
 
 
Článek 7
Hospodaření sdružení
 
1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky členů sdružení, příspěvky právnických a fyzických
    osob, dary, účelově zaměřené granty a dotace, bankovní úroky a výnosy.
 
2. Veškeré činnosti sdružení jsou vykonávány pro účastníky bezplatně, v souladu s cíli
    sdružení, dle zákona č. 83/1990 Sb.
 
3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku 3 a jsou v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 4 těchto stanov.
Jsou to především:
-       výdaje na činnost a aktivity sdružení
-       výdaje na vybavení a materiál potřebný pro činnost a aktivity sdružení
-       pronájmy a úhrady služeb a mezd
-       odvody autorských honorářů, daní a jiných nezbytných poplatků
-       cestovní náhrady, stravné a nutné výdaje aktivních členů při zajišťování cílů sdružení
-       investiční výdaje nutné pro činnost sdružení a naplňování cílů sdružení
 
4. Návrh rozpočtu sdružení připravuje výbor sdružení a schvaluje členská schůze. Běžné hospodaření řídí a za toto hospodaření zodpovídá pokladník sdružení. Hospodaření kontroluje revizní komise nebo revizor sdružení.
 
5. Sdružení může nabývat movitého a nemovitého majetku.
 
6. Členská schůze určuje rozdělování prostředků sdružení mezi organizační jednotky sdružení v rámci rozpočtu, který schvaluje
 
 
Článek 8
Způsob majetkového vyrovnání při zániku sdružení
 
V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě nebo občanskému sdružení, jehož cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá podobnou neziskovou činností.
 
 
V Mikulově dne 23. 8. 2010            
 
Za přípravný výbor
 
Mgr. Ilona Salajková
předsedkyně