Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mikulovské eKo dílny

18. 9. 2009

 

 
Závěrečná zpráva
Mikulovské EKO dílny 2009
Smlouva č. 23PM/2009
 
 
Počet lekcí: 10
Počet přímých účastníků: 203
Nedostačující kapacita: cca 200
Počet nepřímých účastníků: 700 – odhad
Věková kategorie: 2 – 13 let, většina 5 – 9 let
Účastníci z celé České republiky, ze Slovenska, Rakouska, Polska a Ukrajiny
 
Obsah:
Cyklu 10 lekcí se zúčastnily především rodiny s dětmi, které si zvolily tuto aktivitu jako turistický cíl. Dále pak děti z Mikulova, které trávily prázdniny ve městě, babičky hlídající vnoučata. V šesti případech využili dospělí nabídku pohlídání dětí a šli na prohlídku zámku či do města. Někteří rodiče zde nechali tvořit děti a čekali v zámeckém parku. Kreativní matky využily možnost vyrobit si obrázek nebo dekoraci dle svých schopností a vlastních návrhů. Většina rodičů však vyráběla s dětmi, s čímž jsme počítali. Na druhou stranu však tito rodiče obsadili pracovní místo pro ostatní zájemce o kreativní tvorbu, což mělo pravděpodobně za následek nižší počet účastníků. Většinou se na každé lekci vyskytla skupina tvůrčích lidí, kteří vyráběli celé dvě hodiny a odnášeli si mnoho suvenýrů, dárků a obrázků.
Nejvyšší počet účastníků byl ve dnech, kdy pršelo, rodiny zvolily tuto aktivitu jako alternativní způsob trávení dovolené. V  prostorách sklepení jsme mohli nabídnout větší kapacitu míst.
 
Tematické celky:
Vhodný výběr témat umožnil turistům i místním se v týdnu zúčastnit všech akcí. Pokaždé jsme tvořili jinou technikou, odlišné výrobky, pracovali s různými materiály. Měli jsme připraveny ukázkové výrobky, které inspirovaly děti, většinou se však tvořilo dle vlastní fantazie s malou dopomocí asistentek či rodičů. V každé lekci měly děti možnost vyrábět s ohledem na schopnosti, věk a momentální chuť.
Rozmanitý program však byl velmi náročný na přípravu a nevhodný prostor sklepení neumožnil uskladnění materiálu, ten jsme naváželi na každou lekci. 
 
Místo konání:
8 x zámecká zahrada Mikulov, prostor před Tajemným sklepením, 2 x v Tajemném sklepení
 
Strategické místo u zámecké brány poskytlo možnost lidem zúčastnit se této aktivity bez předběžné informovanosti, objednávky. Lehce dostupné a viditelné prostředí, v klidové zóně, velmi inspirativní, umožnilo rodičům i dětem aktivním způsobem vnímat okolí.
Nevýhodou místa bylo úporné vedro, při plánování aktivity jsme počítali se stínem stromů, které byly vykáceny. Nepomohly ani zakoupené slunečníky. Při nepříznivém počasí se konaly dílny v prostorách Tajemného sklepení, což je zase místo, které je vlhké a temné, pro tvorbu málo osvětlené.
 
 
Materiální vybavení:
Díky dotaci z rozpočtu města bylo materiální vybavení dostatečné a dostačující. Vzhledem k zaměření na zpracování odpadového a zbytkového materiálu jsme základní suroviny získali z firmy Kabelwerk, Madora, Moraviapress, Klinmam a sběrem a tříděním během celého roku.
 
 
 
Náměty, témata:
Témata byla zvolená vhodně, pestrost umožnila mikulovským dětem zúčastnit se akcí opakovaně. Ke každému jsme měli připravenou povídku či povídačku. Například o princezně, která žila na místním zámku, o kouzelných mikulovských domečcích, či o broučcích žijících na Pálavě aj. Dle těchto námětů jsme pak tvořili.
 
 
Asistenční služba:
K dispozici jsme měli 3 asistentky a 2 dobrovolníky. Ne vždy byl tento počet dostačující, malým dětem pomáhal jejich doprovod. Vhodným výběrem kreativních asistentek jsme umožnili i méně šikovným dětem odnést si pěkný výrobek.
 
Propagace:
 
·         V tisku jsme pravidelně informovali o programu Mikulovských eKo dílen
·          www.tajemnesklepeni.estranky.cz - prezentovali a oznamovali jsme aktuální program, po každé akci jsme vyvěšovali fotografie účastníků a výrobků
·         www.Mikulov.cz -  v odkazu Kalendář akcí.
 
·         Plakáty byly vyvěšeny na našich informačních tabulích na 4 strategických místech v Mikulově. Dále jsme požádali organizace či firmy, které nám bezplatně výlep umožnili a to i ve Valticích a Lednici.
·         Zadali jsme požadavek na Mikulovskou rozvojovou s.r.o. – výlep 20 ks plakátů na 1 měsíc, ale smlouva nebyla dodržena, plakáty nebyly vyvěšeny, nebo byly přelepeny. Na další měsíc jsme již výlep nepožadovali, protože vysoká částka a téměř žádný efekt nás od této formy propagace odradila.
·         Dále byly plakáty rozeslány asi 200 ubytovatelským zařízením v okolí.
 
Mediální obraz:
Zprávy v tisku:
Zpravodaj Hlas Palavy č. 25/29.7.2009
Zpravodaj města Mikulov č.12/17.6.2009
Zpravodaj města Mikulov č. 14/12.8.2009
Deník Břeclavsko 16. 7. 2009, fotogalerie na webu
Moravský jih č.27/ 21.7.2009
 
viz. příloha
 
Český rozhlas Brno
pořad Apetýt s Marcelou Antošovou ze dne 28. 7. 2009 – přímý přenos – rozhovor s Mgr. Ilonou Salajkovou na téma Mikulovské eKo dílny
 
MiTV – mikulovská internetová televize
Třikrát jsme e-mailem požádali o natočení reportáže a jednou telefonicky, nikdo z reportérů však nereagoval.
 
ČT 1 – Hřiště 7 - zmínka o naší aktivitě jedné z účastnic
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení:
 
Cyklus dílen splnil naše očekávání, jen odhad počtu účastníků jsme přecenili. Pro zážitkovou tvorbu jsme zvolili strategické místo, které však nevyhovovalo z technických důvodů. Předpokládali jsme, že na realizaci dílen získáme dotaci i z rozpočtu Jihomoravského kraje, žádost však nebyla uznaná. Proto jsme nemohli z finančních důvodů upravit ani získat vhodnější prostor. Byli jsme také nuceni snížit počet plánovaných 12 lekcí na 10.
Při organizaci příštích dílen bude nutné věnovat zvýšenou pozornost výběru prostoru, zvýšit počet asistentek a zvýšit kapacitu pracovních míst pro účastníky.
Hodnocení účastníků bylo velmi pozitivní (viz. poznámky v seznamu účastníků) a dopis jedné ze zúčastněných rodin. Dospělí se živě zajímali o způsob realizace a financování projektu, vždy jsme prezentovali město Mikulov jako dárce dotace. Také logo města bylo viditelně umístěné. TIC Mikulov nám dodala propagační prospekty.
Prostředí zámeckého parku je inspirativní, v klidové zóně. Poskytlo možnost dospělým, kteří čekali na tvořící děti, si odpočinout i aktivně vnímat okolí. Dílny byly často využity mikulovskými dětmi jako aktivní způsob trávení prázdnin. Dle našeho názoru jsme touto naši aktivitou zvýšili atraktivitu města. Děti si díky prožitkové tvorbě odnesly mnoho pěkných výrobků, které jim budou dlouhodobě připomínat pobyt v Mikulově, zvýšily si sebevědomí, všichni si dokázali něco vyrobit. Zlepšili jsme pohled na tvůrčí recyklaci, používáním recyklovatelných materiálu přispěli k povědomí o ekologickém chování a nabídli témata a možnosti zpracování netradičních materiálů či přírodních a tradičních materiálů netradičním způsobem.
Dle ohlasů jsme dokázali nadchnout děti i rodiče pro opětovnou návštěvu města v příštím roce se zaměřením na podobné aktivity, nebo k přenesení informací budoucím návštěvníkům. Z informací účastníků jsme se dozvěděli, že naše aktivita je jedinečná, s podobnou se ještě nesetkali. Také bezplatná účast na programu byla pro mnohé zajímavá. Vždy jsme podávali informace, že je toto umožněno díky dotaci z rozpočtu města Mikulov, což však měli možnost zjistit z loga a sloganu zřetelně vyvěšeného.
Touto aktivitou jsme jistě zvýšili prestiž města, nabídli turistům i místním aktivní program. Zaměřením na děti a mládež jsme vyplnili jistý nedostatek v nabídce turistických aktivit města.
V příštím roce nebudeme organizovat dílny z důvodů pracovní vytíženosti hlavní organizátorky a nevhodnému zázemí pro uskladnění materiálu. Na každou akci jsme museli navážet materiál ze vzdáleného skladu, což bylo organizačně a časově velmi náročné. Byla by však škoda, kdyby tato akce zanikla, protože má opravdu skvělé ohlasy, ale bude nutné zvýšit spoluúčast města, čí jiných organizací, protože z finančních důvodů se toto nedá dotovat z vlastních zdrojů.
 
Vypracovala:
Mgr. Ilona Salajková
1. května 43
69201 Mikulov
mob. 605838801
ilonasalajkova@seznam.cz
www.tajemnesklepeni.estranky.cz
 
Přílohy:
·         Seznamy účastníků
·         E-mail od p. Slabého – účastník
·         Fotografie z akce
·         Zprávy v tisku
·         Plakát s programem
·         Pozvánka (rozeslaná cca 200 adresátům a cca 100 školám)
·         Finanční vyúčtování

 

 

Mikulovské eKo dílny 2009

 

Motto:

 

 „Ze všeho lze něco vyrobit“ 

                                                               

„Každý může být umělcem“
 
V době letních prázdnin nabízíme aktivní program nejen pro děti, ale i dospělé. Budeme se věnovat tvůrčí recyklaci a každý účastník si může vyrobit dárek, suvenýr, hračku nebo pěknou dekoraci, vše podle svých možností a schopností. Nejmenší děti mohou tvořit s rodiči, větší děti s asistentkami. Tvoříme především z různých trubiček, krabiček, kůže, z papíru i látek, drátků a korálků, sádry a hlíny. Tento projekt je zaměřený na zpracování zbytkových materiálů, což právě nabízí nové možnosti jejich využití.
 

Témata:

 

15. 7.
Zachraňte princeznu !
16. 7.
Indiánské léto
28.7.
Jedeme, letíme, plujeme…
29.7.
Slunce a kvítí, všechno tu svítí
Co se děje na louce
4. 8.
Mikulovské domečky
5. 8.
Zachraňte princeznu !
6. 8.
Indiánské léto
7. 8.
Jedeme, letíme, plujeme…
18. 8.
Slunce a kvítí, všechno tu svítí
Co se děje na louce
19. 8.
Mikulovské domečky
 
Vždy od 10 – 12 hod., u brány Zámecké zahrady v Mikulově, 
u Tajemného sklepení.

 

Pokud budete mít možnost, přineste si kulatou krabičku od sýrů, krabičky od čaje aj.
 
Díky vstřícnosti podniků a firmám Kabelwerk Mikulov, Moraviapress Břeclav, Klinmam Bavory a Ploma Hodonín, Legendary Jacket 1957, Madora, které nám poskytly zbytkový materiál, Hotelu Galant a především díky dotacím z rozpočtu města Mikulov je tento program otevřený všem bezplatně.
 
Bližší informace: mob. 605838801/I. Salajková

www.tajemnesklepeni.estranky.cz

Proběhla 1. část

"Mikulovské  eKo dílny"

- 15. července téma: " Zachraňte princeznu"

 Obrazek

- 16. července téma: " Indiánské léto"

 Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:

- s velkým ohlasem se zúčastnilo asi 50 tvořících dětí ve věku 1 - 12 let

- většinou tvořily společně rodiče s dětmi

- asistentky byly velmi šikovné

- místo za zámeckou bránou ožilo, zastavovali se zde i procházející turisté a se zájmem pozorovali tvořící děti

- účastníci:

* rodiny s dětmi na dovolené v Mikulově - informace  o dílnách získaly na webových stránkách

* babičky s vnoučaty na prázdninách - vděčné za aktivní a zajímavý program

* náhodní turisté s dětmi - připojili se k tvůrčí recyklaci

Všichni si odnesli vlastnoručně zhotovenou princeznu, draky, indiánský hudební naástroj, lapač snu  či bubínek. Po dlouhou dobu jim tyto předměty budou  připomínat Mikulovský zámek, kde aktivně a s velkým prožiitkem strávili dopoledne.

Většina účastníků z prvního dne se vrátila i  další den.

 

2. část  - Mikulovské eKo dílny

- 28. 7. téma: " Jedeme, letíme plujeme..."

vyráběli jsme lodě, auta, balóny, vytvořili obrázky z mušlí, piráty s pokladem, mořské panny, pirátský dalekohled aj.

-  29. 7.  téma: " Slunce a kvítí, všechno tu svítí aneb Co se děje na louce"

vytvářeli jsme  slunce, květiny, motýlky i pavouky, berušky či šneky a maminky si  vytvořili misku na šperky či klíče ...

Akce vhodná pro všechny věkové kategorie.

Od 10 - 12 hod. u zámecké brány v Mikulově, u Tajemného sklepení.

V případě nepříznivého počasí v Tajemném sklepení. 

 

 
 

Tvořivý maraton jsme zahájili:

4. 8. - Mikulovské domečky - krásu mikulovské architektury zpracujeme na sádrových odlitcích, vytvoříme si obrázky, krabičky na poklady v podobě domů nebo i zámek s věží, či Kozí hrádek

Komentář k akci: Díky nepřízni počasí jsme tvořili v prostorách Tajemného sklepení. Osvětlení prostoru bylo poněkud problematické, ale větší počet míst nabídl možnost akcechtivým šikovným dětem strávit deštivý den aktivní prací. Nejdříve jsme si mysleli, že snad ani nikdo nepřijde. Velký podíl na největším počtu účastníků dílen měla i velmi přesvědčivá babička před dveřmi sklepení, která průchozí lákala a směrovala. Prostě osobní kouzlo je nenahraditelné...

Slovní i písemné komentáře svědčí o tom, že akce byla velmi úspěšná a všem se líbila.

Vracíme se k tématům:

5. 8. - Zachraňte princeznu

6. 8. - Indiánské léto

7. 8. - Jedeme, letíme, plujeme...

viz.. Mikulovské eKo dílny

Dnes jsme úspěšně završili 3. část dílen. Akce byla velmi vydařená. Počet tvořících dětí během těchto 4 dnů je zhruba 90, rodiče i když tovřili s dětmi nebo i pro sebe se většinou nezapsali. Takže dalších asi 120 dospěláků. Někteří neměli místo, takže to vzdali, což je škoda...Snad příště.

Další akce - 4. část

18. 8. - Slunce a kvítí, všechno tu svítí aneb co se děje na louce

19. 8. - Mikulovské domečky

ObrazekObrazekObrazek

 

Náhledy fotografií ze složky Mikulovské eKo dílny